1. Organisasjon

Porsangerne er et blandet kor. Porsangerne er tilsluttet Finnmark Sangerforum, Norsk Sangerforum og Norsk Musikkråd Finnmark.

 

2. Formål

Porsangerne har som mål å fremme sang- og musikkglede i Porsanger.

 

3. Medlemskap

Alle kvinner og menn fra 18 år og oppover kan bli medlem.

Medlemskapet er gyldig når kontingent er betalt med og gir fulle rettigheter og plikter i koret. Utmelding skal skje til korets e-post. Kontingenten betales i september for høsthalvåret, og februar for vårhalvåret. Medlemmer som tilkommer koret i midten av et semester skal betale kontingenten innen 3 uker etter innmelding. Kontingentplikten gjelder for hele semesteret.

 

Medlemmer har rett til å:

 

 • delta på musikalsk opplæring i stemmebruk og korsang med en profesjonell dirigent og andre musikalske krefter som koret engasjerer
 • delta på korstevne
 • delta på korturer som arrangeres
 • delta på korets sosiale arrangementer
 • få tilgang til øvingshjelpemidlene lydfiler, noter og tekster med mer som er produsert for koret
 • få adgang til korets informasjonskanaler
 • delta på medlemsmøter og årsmøter

 

Medlemmer plikter:

 

 • å betale kontingenten innen betalingsfristen
 • å stille til verv for drift av koret
 • å melde fra om permisjoner, utmelding etc.
 • å delta på inntektsbringende arbeid for koret så langt det er mulig
 • ved fravær på øvinger plikter medlemmet å holde seg oppdatert musikalsk via lydfiler, noter og tekster, samt holde seg oppdatert om informasjon via korets informasjonskanaler som for eksempel nettside eller facebookside

 

4. Permisjon

Ved permisjon med kontingentfritak sendes skriftlig melding til korets e-post.

Ved permisjon med kontingentfritak er medlemmer velkommen til å delta på sosiale aktiviteter dog uten subsidiert pris.

 

5. Årsmøte

Årsmøtet er korets høyeste myndighet.

Årsmøte avholdes innen første helgen i februar. Årsmøtet behandler årsmelding, regnskap og innkomne saker samt vedtar handlingsplan, budsjett, valg og fastsetter medlemskontingent.

Saker til årsmøte må være styre i hende minst to uker før årsmøtet. Innkalling til årsmøte skal skje minst 3 uker før årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 3 ukers varsel når styret eller 1/3 av medlemmene krever det. Sakliste skal følge innkallingen.

Alle som har betalt kontingent for et semester for årsmøteåret har stemmerett ved årsmøte.

 

6. Styret og utvalg

Årsmøtet velger et styre som skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem med ansvar for informasjon/kommunikasjon og to varamedlemmer. Styre velges for to år. Revisor velges for to år.

Styret skal jobbe for at medlemmene skal ha et godt musikalsk og sosialt tilbud.

Styret kan oppnevne adhoc-komiteer ved behov og utarbeider mandat.

Noteutvalget består av dirigent og minst to medlemmer som velges for to år på årsmøte. Stemmegruppeledere, dugnadskomiteer og komiteen for utvelgelse av sanger til de eldre velges for to år.

 

7. Vedtektsendringer

Vedtektene kan bare endres av årsmøte/ ekstraordinært årsmøte.

Forslag til endringer må fremmes minst 6 uker før årsmøtet. Endringsforslag skal sendes ut sammen med ordinær innkalling til årsmøtet.

 

8. Alkohol og rusmidler

Medlemmer skal ikke komme i ruspåvirket stand til øvelser eller konserter.

 

9. Oppløsning

Vedtak om oppløsning skal gjøres på et årsmøte/ekstraordinært årsmøte. Resterende midler i koret ved oppløsning skal tilfalle sangformål i Porsanger.

 

Vedtatt av årsmøtet i Porsangerne 23. januar 2018.